Vedtægter

Vedtægter

for Høng Håndværker-, Handels- og Industriforening

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er: “Høng Håndværker-, Handels- og Industriforening” (H.H.H.I.F) med binavn “Høng Erhvervsforening”. Foreningen er stiftet den 30. april 1904.

§ 2. Foreningens formål er at virke for erhvervslivets fremme i den sydlige del af Kalundborg kommune.

Medlemmer

§ 3. Som medlem kan optages enhver juridisk person med tilknytning til erhvervslivet i den sydlige del af Kalundborg kommune. Foreningen kan have aktive og passive medlemmer. Personer med aktuel tilknytning til aktiv erhvervsvirksomhed optages som aktive medlemmer, medens andre kan optages som passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningen, men har i øvrigt samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer, herunder ret til at tage ordet ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan endvidere udnævne æresmedlemmer, der har rettigheder og pligter som aktive medlemmer, men er kontingentfri.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til kassereren inden udgangen af et kalenderår.

Kontingent

§ 4. Årskontingentet, som fastsat på forudgående års ordinære generalforsamling, betales for et kalenderår med sidste rettidige betalingsdag 10 dage før samme års ordinære generalforsamling, hvor kun medlemmer, der har betalt rettidigt, har stemmeret.

Restance ud over 30 dage efter sidste rettidige betalingsdag kan medføre slettelse fra medlemslisten, hvorefter det pågældende medlem ingen krav har på foreningen.

Hæftelse

§ 5. Medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmer, hæfter alene med sit kontingent og eventuelle andel i foreningens formue for foreningens gæld. Ingen medlemmer hæfter således personligt for foreningens økonomiske forpligtelser, hvorved foreningens kreditorer alene kan holde sig til foreningens formue.

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

En vedtægtsmæssigt indvarslet generalforsamling tager gyldige og bindende beslutninger i alle sager med simpelt flertal af de afgivne stemmer uanset de mødendes antal, dog bortset fra forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning, der kun kan vedtages, når halvdelen af samtlige, stemmeberettigede medlemmer er til stede, herunder ved fuldmagt, og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Er en vedtægtsmæssigt indvarslet generalforsamling således ikke beslutningsdygtig, indkaldes der særskilt til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor forslag om vedtægtsændring eller foreningens opløsning herefter kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, uanset de fremmødtes antal.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af formand (lige år) eller kasserer (ulige år)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Jubilæumsfonden
  1. Jubilæumsfondens bestyrelse aflægger beretning
  2. Forelæggelse af jubilæumsfondens reviderede regnskab til godkendelse
  3. Valg til jubilæumsfondens bestyrelse
  4. Valg af suppleanter til jubilæumsfondens bestyrelse
  5. Valg af jubilæumsfondens revisor, der skal være statsautoriseret
 12. Indkomne forslag
 13. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden, bestyrelsen eller 10 af

foreningens aktive medlemmer skriftligt begærer det.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale blade. I indkaldelsen skal angives dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen, og derfor skriftligt være formanden i hænde senest 30 dage før en generalforsamling.

På generalforsamlingen kan hvert aktivt medlem samt æresmedlemmer afgive én stemme. Endvidere kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt, som forud er godkendt af dirigenten. Hvert medlem kan dog højest modtage to fuldmagter, og således aldrig besidde mere end tre stemmer.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, idet dog personvalg sker ved skriftlig afstemning, såfremt blot et enkelt medlem begærer det.

Bestyrelse

§ 7. Til at lede foreningen og varetage dennes interesser vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5-7 personer. Bestyrelsens formand vælges i lige årstal, medens kassereren vælges i ulige år. Bestyrelsens øvrige medlemmer afgår skiftevis hvert andet år, idet alle valg er to-årige. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og udpeger repræsentanter i de organisationer hvori foreningen er repræsenteret. Ved formands eller kassereres forfald indtræder næstformand subsidiært sekretær i den pågældendes sted med alle rettigheder og pligter. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder den nærmeste suppleant i bestyrelsen indtil næste valg.

Foreningen tegnes af formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem, bortset fra dispositioner vedrørende køb, salg eller pantsætning af foreningens aktiver, hvor foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision

§ 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9. Kassereren udfærdiger årsrapport, der underskrives af den samlede bestyrelse og overgives til revision i henhold til § 10 senest fire uger før den ordinære generalforsamling.

§ 10. Generalforsamlingen vælger to revisorer for en toårig periode.

Revisorerne skal underskrive det af dem reviderede regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015
ekstraordinær generalforsamling 20. maj 2015

Stiftet ved generalforsamling på Høng Kro den 30. april 1904. Vedtægterne ændret 1932, 1952, 1965, 1978 ,1995, 2008 og 2015

Fundats

FOR HØNG HÅNDVÆRKER-, HANDELS- OG INDUSTRIFORENINS JUBILÆUMSFOND

I forbindelse med Høng Håndværker-, Handels- og Industriforenings 50 års jubilæum den 14. maj 1954 modtog foreningen kr. 1.274,50, som efter at være blevet suppleret med midler fra forenings drift skulle indgå i et fond til understøttelse af yngre personer inden for håndværk, handel og industri under nærmere angivne retningslinier.

Til opfyldelse af dette øjemed oprettes underskrevne bestyrelse for Høng Håndværker-, Handels- og Industriforening — i det følgende benævnt H.H.H.I.F — følgende fundats:

§1 Fondens navn er Høng Håndværker-, Handels- og Industriforenings Jubilæumsfond. Fondens hjemsted er Høng.

§2 Fondens formål er at yde understøttelse til de unge menneskers videre uddannelse og dygtiggørelse indenfor håndværk, handel og industri. For at kunne modtage sådan hjælp skal den pågældende være eller have været tilknyttet et H.H.H.I.F- medlem eller dennes virksomhed.

§3 Fondens kapital består pr. 11. juni 1966 af kontrabøger med Finderup Sogns Spare- og Lånekasse nr. 1453 med indestående kr. 4.824.42 og nr. 1508 med indestående kr. 10.299,69, men agtes forøget med midler fra H.H.H.I.F’s årlige driftsoverskud i det omfang tilslutning hertil opnås på foreningens generalforsamling. Kapitalen skal altid være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndige midler.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne, hvorhos de skal forsynes med prohibitiv påtegning af H.H.H.I.Fis samlede bestyrelse.

Kapitalen må aldrig angribes. Kursavancer skal tillægges kapitalen.

§4 Fonden administreres af en af tre medlemmer af bestående bestyrelse. Formanden for H.H.H.I.F er født medlem, medens de øvrige to bestyrelsesmedlemmer vælges af foreningens generalforsamling for en to-årig periode. På samme generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand til at lede forhandlingerne og varetage fondens daglige forretninger.

Formanden sørger for, at referat af bestyrelsens møder optages i en forhandlings- protokol. Formanden er bemyndiget til at hæve og modtage indtægterne af fondens formue.

§5 Medens fondens kapital skal forblive urørt skal fondens indtægter anvendes således
— dog at ingen uddeling kan finde sted, før fondens kapital udgør 15.000 kr. 00 øre.

De med fondens bestyrelse forbundne dokumenterede udgifter betales forlods. Dernæst foretages uddelingen af understøttelser i overensstemmelse med fondens formål.

Hvert år i april måned indkalder bestyrelsen ved indrykning af annoncer i lokalt blad ansøgninger om understøttelse. Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. maj, og meddelelse om tilsagn eller afslag skal tilstiles ansøgeren inden den
15. juni. Afslag skal ikke begrundes.

§6 Der må ingensinde af fondens midler ydes hjælp til formål og opgaver, der har karakter af social forsorg, eller som det rettelig påhviler stat og kommune at fyldestgøre, ej heller må noget som helst beløb anvendes til almindelig understøttelse.

Ved afgørelsen af, hvorvidt understøttelse til en enkelt person skal ydes, skal bestyrelsen tage hensyn til ansøgerens faglige dygtighed, økonomiske forhold og øvrige kvalifikationer. Bestyrelsen er bemyndiget til at søge oplysninger og faglig bistand uden for bestyrelsen til bedømmelse af de indkomne ansøgninger. Den, der modtager understøttelse af fonden, har ingen pligt til tilbagebetaling, men bestyrelsen bør dog samtidig med, at den giver tilsagn om understøttelse, udtrykkelig tilkendegive de pågældende, at det forventes, at de såfremt deres kår bedres, tilbagebetaler — helt eller delvis — de modtagne understøttelser. Beløb, som på denne måde tilbagebetales, tillægges fondens kapital.

§7 Kassereren udfærdiger årsrapport, der underskrives af den samlede bestyrelse og overgives til revision i henhold til foreningens vedtægter § 10 senest fire uger før den ordinære generalforsamling.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015 og ved ekstraordinær generalforsamling 20. Maj 2015